Garantii

KODUMASINATE GARANTIITINGIMUSED

 • Garantii 6 kuud hakkab kehtima alates kauba kättesaamise kuupäevast.
 • Müüja kohustub teostama kodumasinale tasuta remonti antud garantiiaja jooksul.
 • Tasuta garantiiremonti teostatakse ainult Tartus. Väljaspool Tartut on väljakutse tasuline.
 • Garantii ei laiene toote viimistlusdetailidele, lampidele ja muudele detailidele, mis omavad piiratud ekspluatatsiooniaega.
 • Garantii ei korva kodumasina poolt tekitatud kahjusid.
 • Garantii ei kehti garantiitalongi kaotamise korral.
 • Garantii alla ei kuulu vead, mis on põhjustatud elektrivõrgupinge muutustest, äikesest, tulekahjust.
 • Kodumasinatel, mille ostja või kasutaja on juriidiline isik, on müügigarantii 3 kuud.
 • Müüdud kaupa tagasi ei osteta. Erandjuhtudel vahetatakse masin välja või tagastatakse raha ostjale, kui selgub, et rikke tõttu ei ole võimalik masinat seada töökorda.

GARANTII EI KEHTI, KUI:

 • Antud masinale on tekitatud mehaanilisi vigastusi.
 • Pesumasin on pesuga ülekoormatud.
 • Pesumasina filtrid on puhastamata (pumba või sisselaske klapi filtrid), kuivatil ebemefilter, kondensi kogumisanum.
 • Pesumasinas on kasutatud vale pulbrit või on üledoseeritud.
 • Kui lülititesse või muudesse elektrilistesse detailidesse on sattunud vesi.
 • Elektripliidi keeduplaate on kuumutatud ilma keedunõuta ehk ülekuumutatud, kasutatud mittesobivaid keedunõusid või panne.
 • Külmikut on hoitud niiskes ruumis, mille tagajärjel rikneb käivitusrelee.
 • Külmikut on lühikese aja jooksul (5 min) korduvalt vooluvõrku sisse ja välja lülitatud, kui on liiga madal pinge või on esinenud voolukatkestusi, mis rikub kompressori.


Valeväljakutse: Kui rike pole seotud garantiiga, kui klient ei ole garantiiremondile kokkulepitud ajaks kohal, meistril ei ole juurdepääsu masinale jne. on väljakutse tasuline vastavalt kehtestatud hinnakirjale (alates 25€.)Väljakutse väljaspool Tartut 0,5€ km.